หมวดหมู่บุญ > ทำบุญ ประชาสัมพันธ์

ระเบียบการบวชแม่ชี เนกขัมมะ ของวัดถ้ำเสือ กระบี่

(1/1)

wat:
ระเบียบการบวชแม่ชี เนกขัมมะ วัดถ้ำเสือ กระบี่
1.  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.  ต้องไม่เป็นผู้มีคดีความ ตามกฎหมายบ้านเมือง
3.  ต้องได้รับความยินยอม จากบิดา มารดา สามีหรือผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะ
4.  ต้องมีบัตรประชาชนเป็นตัวจริง หรือหลักฐานสำคัญมาแสดง
5.  ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคที่สังคมรังเกียจ
6.  ต้องรักษาทรัพย์สินเงินทองที่มีติดตัวมาเอง หากเกิดสูญหายทางวัดจะไม่รับผิดชอบ
7.  เมื่อครบกำหนดวันลาสิขา แต่มีความศรัทธาจะอยู่ปฎิบัติต่อไปเรื่อยๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาส  พระเจ้าหน้าที่ปกครองดูแล และหัวหน้าแม่ชี คณะกรรมการเห็นชอบในความประพฤติ เมื่อเห็นสมควรให้อยู่ต่อไปได้โดยการเซ็นต์รับรองตัวเองเพื่ออยู่ปฏิบัติต่อไป
8.  เมื่อจะอยู่ปฏิบัติต่อไปต้องมีที่พักเป็นของตัวเอง ทางวัดไม่มีที่พักให้ ที่พักส่วนกลางของวัดให้พักได้เพียง 3 วัน 5 วัน และ 7 วัน เท่านั้น
9.  กฎระเบียบที่ทางวัดวางไว้  ผู้ที่บวชจะต้องศึกษาให้เข้าใจ และเมื่อผู้มาบวชทำความผิดต้องยินยอมลาสิขาและออกจากวัด ตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้
เอกสารที่ใช้ในการบวชแม่ชี เนกขัมมะ
1.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้บวชเป็นตัวจริง
2.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับรอง
อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวที่ต้องนำมาด้วย
1.  ชุดขาวสำหรับบวชแม่ชี นกขัมมะนารี อย่างน้อย 2 ชุด  (ทางวัดถ้ำเสือมีจำหน่ายที่ร้านสวัสดิการของวัดครบชุด)
2.  ผ้าห่ม
3.  ผ้าเช็ดตัว
4.  ไฟฉาย
5.  ของใช้ส่วนตัว
(ตามความสมควร)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม